תקנון אתר טניס שולחן ישראל

 מבוא

 האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) הוקם ומופעל על ידי עמית בוברוב מבית העסק מרקט-ביז ח.פ: 300171188, ברחוב זבוטינסקי 11 פ”ת דירה 19.

האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים באתר (“המשתמשים” או “הגולשים”) מוצרים ושירותים המוצעים ידי בית העסק.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב, לכל דבר ועניין.

רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין בית העסק.

הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. אם אינך מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה הינך מתבקש לא לבצע רכישת שירותים או מוצרים באתר.

האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי בית העסק. קישורים אלו נועדו לשימוש המשתמש, אולם החברה אינה אחראית על התכנים המופיעים באתרים.

בית העסק יעשה את כל הדרוש באופן סביר על מנת לוודא שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילות האתר מסיבות אשר אינן תלויות בבית העסק, לפיכך, בית העסק לא יהיה אחראי לכל אי-נוחות או נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים, עקב אי קבלת ההצעה לרכישת מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את בית העסק, מכל נזק כאמור.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך וללא מצג כלשהו מצד בית העסק, לפיכך לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בגין תכונות האתר, אופן השימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו.

רשאים לרכוש שירותים או מוצרים באתר

רשאים להשתתף במכירה באתר ולהגיש הצעות לרכישה אך ורק משתמשים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הינו תושב מדינת ישראל אשר גילו עולה על 18 שנים.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

המכירה

המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. בית העסק אינו מתחייב למלאי מוצרים מסוים כלשהו.

יובהר כי בית העסק עושה כמיטב יכולתו על מנת לדאוג שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי. אולם ייתכן מצב שבו מוצר חסר במלאי עקב נסיבות שאינן קשורות בבית העסק. במקרה של חוסר החברה תיצור עמך קשר על פי המייל והטלפון אשר הוזנו במהלך הרכישה, תציע לך מוצר חלופי בהסכמה הדדית או תבטל הזמנתך, במקרה של ביטול יוחזר לך כל סכום ששולם.

הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע”מ על פי דין.

בעסקת רכישה בה תינתן למשתמש אפשרות לשלם בתשלומים, יכללו תנאי העסקה את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות החברה.

בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לספק פרטים נכונים ומדויקים, בית העסק אינו מתחייב לאפשר ביצוע רכישה ואינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.

ביצוע הזמנה באתר ותשלום

חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית, לאחר ביצוע הרכישה ולאחר אישור החברה להמצאות הפריטים במלאי ולתנאי האספקה.

האתר מאובטח עפ”י תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי בית העסק. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, בית העסק לא יהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר הנפיקה לו את הכרטיס עימו המשתמש מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר שבית העסק קיבל מחברת האשראי את האישור לביצוע העסקה.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה בית העסק זכאי לבטל את ההזמנה.

פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בית העסק בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי בית העסק ישמור את פרטיו במערכת נתוניו

מערכת המחשוב של בית העסק מנהל רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר בית העסק ורישומיו יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

אספקה והובלה

בכפוף לכך ששולמה לחברה מלוא התמורה בגין המוצר(ים) בית העסק ידאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

בית העסק מבצע שירותי הספקה והובלה אך ורק לישובים חוקיים בתחומי מדינת ישראל, מטעמי בטיחות נמנע מביצוע שירותי שילוח לתחומי הרשות הפלסטינית או שטחים במחלוקת מדינית.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה מעל או מתחת לקומת קרקע ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, בית העסק יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, במקרה של סירוב מצד הלקוח, בית העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה.

במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בעת אספקת המוצר, רשאי בית העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

איסוף עצמי – במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש יהא להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית המשתמש לא יחויב בדמי הובלה.

דמי משלוח לא כוללים הרכבת המוצר, ועל הלקוח לעשות זאת בעצמו או במי מטעמו.

אחריות

תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה. יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה.

האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר, תחזוקה לקויה, נזק שנגרם בתאונה או במכוון.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל בית העסק בתיאום וצירוף חשבונית העסקה. בית העסק יהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.

במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה.

שירות לקוחות

למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בטלפון 0525595595

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו גם במייל  בטופס צור הקשר.

ביטול עסקה

מבצע ההזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010, זכות הביטול והזכות להחזר כספי הינן בכפוף לתנאים שלהלן:

•     כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ש”ח, ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק כמפורט מטה.

•     במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.

•     כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל, ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

•     לא ניתן לבטל עסקה לרכישת; (1) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה; (2) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית; (3) מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

•     החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.

•     החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.

•     כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.

•     זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא, לרבות בגדי ים.

•     צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לבית העסק בטופס צור קשר, או בשליחת מסרון בטלפון 0525595595.

דע: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה כפופה לזכותו של בית העסק לתבוע את נזקיו בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, בית העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ובית העסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בית העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

מניעת שימוש באתר והשתתפות במכירות

בית העסק רשאי למנוע ממשתמש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה בית העסק מתוקף מעמדו כמנהל האתר, רשאי למנוע ממשתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות במקרה שהלקוח מספר פרטים שגויים או פועל למען ביצוע דבר עבירה.

פתרון מחלוקות

בכל מחלוקת שעניינה עסקת רכישה או השימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בפתח תקווה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

תנאים נוספים

בית העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העתר בתוקף ויפורסם באתר.

תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט בית העסק, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק.